Rüyâ Defteri-10


umutrehberi_hu

Yine bir def’ada “İsm-i sânî’ye müdâvemet iderken cemî’ eşyâdan “hû” sadâsı gelür gibi oldı. Bu hâl bir kaç def’a vâki’ oldı. ••• Yine bir def’a İsm-i şerîf’e müdâvemet iderken ke-enne ‘azîz hazretleri mukâbelede “hû” dirler. Baña dahı hitâb idüp buyurur ki: “Hû ismin sür. Sana icâzet.” Bir nice def’a vâki’ oldı. İsm-i şerîf’e müdâvemet iderken kendümi zâyi’ ider gibi olup “hû” ismi kalbüme ilhâm olur. Bir nice def’a gaflet müstevlî oldukda ‘azîz hazretleri zâhir olup “hû” ismin telkin ider. ••• Yine bir def’ada ‘azîz hazretleri ‘âlem-i bâtında buyurdılar ki: “Bize i’tibâr itmez misin? İsm-i sâlis ki “hû”dur, emr-i Hakk ile, Peygamber hazretlerinüñ mu’cizâtile saña ta’yîn oldı.” Ve ba’zı zamânda kendüme meşgûl iken ke-enne cemî’ eşyadan “hû” sadâsı kalbüme gelür gibidür. ••• Yine bir def’a dahı rû’yâda gördüm, “hû” ismine müdâvemet iderem. ••• Yine bir gice yatsu namâzın edâ idüp İsm-i şerîf’e müdâvemet iderken kalbüme ilâm oldı: “Hû ismine müdâvemet eyle.” Bu tahayyürde iken kalbümde ‘azîz hazretlerini müşâhede idüp buyurdılar ki: “Cânib-i Hakkdan emr oldı. Hû ismine meşgûl ol. Bizüm icâzetümüz ile.” Yine tekrar ke-enne kulaguma yapışup “hû” dir. Baña dahı buyurur: “Benüm sultânum, bunları yazup Çelebi efendiye isâl eyledüñ.” ••• Soñra bunlar zuhûr eyledi. Bir nice def’a vâki’ oldı. İsmullâh’a müdâvemet iderken gaybet vâki’ olup “Hû” ismi kalbüme ilhâm olur. Bir nice def’a gaflet müstevlî olup ‘azîz hazretleri zâhir olup “Hû” ismi telkîn ider. Nice def’a vâki’ oldukda i’tibâr itmeyüp bir def’ada buyurdılar ki: “Bize i’tibâr itmez misin? İsm-i sâlis’i sana ta’yîn eyledüm.” ••• Yine bir def’a ‘azîz hazretleri buyurdılar ki: “Emr-i Hakk ile, peygamber hazretlerinüñ mu’cizâtiyle sana İsm-i sâlis, ki ‘Hû’dur, saña ta’yîn olundı.” Bu hâl Rebîü’l-evvelüñ evvel Pençşenbe güni ikindiden evvel vâki’ oldı. Ve ba’zı zamânda kendüme meşgûl iken ke-enne cemî’ eşyâdan “Hû” sadâsı gelür gibidür. Bir kaç aydur ki kendü hâlüme meşgûl iken ‘azîz hazretlerini kalbüm göziyle müşâhede idüp “Hû” ismin telkîn buyururlar. Yine “bunlar hâtıradur, benüm liyâkatum yokdur,” diyü mukayyed olmadum. ••• Yine bir gün İsmullâh’a meşgûl iken ‘âlem-i bâtında buyurdılar ki: “Hû ismine meşgûl oldukda her murâda vâsıl olursın. Her müşkil feth olur.” Her bâr böyle vâki’ olup bir kaç defa yine te’kîd eylediler, “bize muhâlefet mi idersin,” didiler. Eger du’âda eger namâzda her halde anlar cânibinden kalbüme ilhâm olur: “Elbetde “Hû” ismine meşgûl ol,” diyü. ••• Yine bir def’ada ‘azîz hazretleri cânibinden kalbüme ilhâm oldı ki: “Evvel Hû, âhır Hû, zâhir Hû, bâtın Hû. Benüm sultânum, bu halleri Çelebi efendiye yazup gönderiñ.” Anlardan cevâba müntazır iken ‘azîz hazretleri cânibinden işâret oldı ki: “Oglum Hasan’dan haber gelince tavakkuf eyleme, Mehmed Dede’ye ilâm eyle.” İmdi huzûrunuza i’lâm olundı. Ne buyurursız? Bunlar hatıra mıdur yoksa sahîh midür? Hâşâ sümme hâşâ, ‘azîz hazretlerine inkârumuz yokdur. Ammâ benüm bunlara liyâkatum yokdur. Âlâyiş-i dünyâ ile âlûde olmışam. Hakka lâyık bir nesnemüz yok. Bunlara istihkâkum hiç yokdur. Hakk sübhânehû ve te’âlânun lutfî çokdur. Benürn sultânum ne buyurursız? İ’lâm eyleñ •••
CEVÂBÎ MEKTÛB: Her vechile ism-i sâlis hakkuñuz olmuş. Allâhü te’âlâ mübarek eylesün. Hemân müdâvemet eylen. Fakîrden dahı icâzet olsun.

ruya_defteri_ayrac

Yine bir keresinde ikinci ismi zikretmeye devam ederken bütün eşyadan “Huu” sesi gelir gibi oldu. Bu hal bir kaç kez daha oldu.
***
Yine bir kere İsm-i şerif’i zikre devam ederken güya aziz hazretleri karşılık olarak “Hu” diyor. Bana hitap ederek buyuruyor ki: “Hu ismini sür. Sana izin.” Nice kere böyle oldu, İsm-i şerif’i zikre devam ederken kendimi kaybeder gibi oluyordum ve kalbime “Hu” ismi ilham oluyordu. Birçok kere uyku hali bastırdığında aziz hazretleri görünüp “Hu” ismini telkin ediyordu.
***
Yine bir keresinde aziz hazretleri iç âleminde buyurdular ki: “Bize saygın yok mu? Üçüncü isim, ki Hu’dur, Allah’ın emri, Peygamber hazretlerinin mucizesi ile sana verildi.” Ve bazen kendimle meşgul iken aynı şekilde bütün eşyadan “Hu” sesi kalbime gelir gibi oluyor.
***
Yine bir kere rüyada gördüm ki “Hu” ismini zikre koyulmuşum.
***
Yine bir gece yatsı namazını kılıp İsm-i şerif’i zikre devam ederken kalbime ilham oldu: “Hu ismine devam et.” Bu şaşkınlıktayken kalbimde aziz hazretlerini gördüm, buyurdular ki: “Allah tarafından buyuruldu. Hu ismine koyul. Bizim iznimizle.” Yine tekrar sanki kulağıma yapışıp “Hu” dedi ve buyurdu: “Sultanım, bunları yazıp oğlum Çelebi Efendi’ye gönderin.” *** Sonra bunlar oldu. Birçok kere. Allah ism-i celâline devam ederken, kendimi kaybeder gibi oldum ve “Hu” ismi kalbime düştü. Nice kere uyku hali bastırıp aziz hazretleri belirip “Hu” ismini telkin etti. Nice kere böyle olmasına rağmen ben kulak asmayınca buyurdular ki: “bize kulak asmaz mısın? Üçüncü ismi sana tayin eyledim.”
***
Yine bir kere aziz hazretleri buyurdular ki: “Allah’ın emri, Peygamber hazretlerinin mucizesiyle sana üçüncü isim olan “hu”, tayin olundu.” Bu hal Rebiülevvel ayının ilk perşembe günü ikindiden önce gerçekleşti. Ve bazen kendimle meşgulken sanki bütün eşyadan “hu” sesi gelir gibiydi. Bir kaç ay boyunca böyle kendi halindeyken aziz hazretlerini kalb gözüyle gördüm ve “hu” ismini telkin etti. Yine “Bunlar zihin aldatmacasıdır, ben bunlara layık değilim” diye ciddiye almadım.
***
Yine bir gün Allah ism-i şerifini zikre koyulmuşken iç aleminde buyurdular ki “Hu ismini zikredersen, her dileğine ulaşırsın. Her zorluk açılır.” Her seferinde böyle olup bir kaç kez yine tekrarladılar “Bize muhalefet mi edersin?” dediler. İster duada ister namazda, her halimde, onlardan kalbime ilham düşer: “Elbette “hu” ismine devam et” diye. *** Yine bir keresinde aziz hazretleri tarafından kalbime ilham oldu ki: “Evvel Hu, Ahir Hu, Zahir Hu, Batın Hu. Sultanım, bu halleri oğlum Çelebi efendiye yazıp gönderin.” Onlardan cevap beklerken aziz hazretleri tarafından işaret oldu ki: “Oğlum Hasan’dan haber gelince bekleme, Mehmed Dede’ye bildir” Şimdi size bildiriyorum. Ne buyurursunuz? Bunlar zihin oyunu mudur yoksa gerçek midir? Haşa sümme haşa aziz hazretlerinin söylediklerini inkar edemem, ama ben bunlara layık değilim. Dünya derdine dalmışım, Hakk’a layık bir nesnemiz yok. Bunları hiç hak etmiyorum. Hakk subhanehu ve tealanın lütfu çoktur. Sultanım, ne buyurursunuz? Bildirin.

seyh_efendi1

Mektubun cevabı: “Halife Mehmet Dede’den Asiye Hatun’a”

Her açıdan üçüncü isim olan “Hu” ismine hakkınız olmuş. Allahu teala mübarek eylesin. Hemen yılmadan sürekli çalışarak bu ismi sürmeye devam edin. Fakîrden de size izin olsun.

* Bir diğer rüyâ mektubunda görüşmek üzere hoşça bakın zatınıza efendim…

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.