Aşk değil mi


Her biri birbirinden güzel kırk beyitten bir şehr düzelim, ehline divân-ı aşk’tan bir varak nakl idelim:

Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

Zâhidâ gel ‘aşka yâr ol maksûduñ mesrûr ise
‘Aşk elinden tevbekâr ol menziliñ maksûr ise

‘Aşka hem-râh olmayanlar bulmayısardur halâs
Len terânî perdesinden Mûsî’i gör tûr ise

Zâhidâ ‘aklıñ senüñ bu sırrı âgâh eylemez
Kâfire ta‘n eyleme ger ‘aşk-ıla ma‘mûr ise

Zîrâ ‘aşka küfr ü îmân hâ’il olmaz şöyle bil
Cümle ‘âlem ger hicâb-ı nûrı ger tennûr ise

Gûş iderseñ vasfını diñle deñizden katrece
Müstemi‘ ol bir nefes gel söyleyem ma‘zûr ise

Gerçi ‘aşkı vasf iderse niçe biñ yıllar tamâm
Şerh olunmaz, cümle ‘âlem kâtibi mestûr ise

‘Aşk degül mi nûr-ı câmi‘ var iden bil ibtidâ
Gerçi hakkıñ künh-i zâtı lâ-te‘ayyün nûr ise

‘Aşk degül mi nûr-ı câmi‘den kılan ‘arşı binâ
Gerçi Hâlik kudretinden sâni‘ mestûr ise

‘Aşk degül mi nûr-ı ‘arşı eyleyen kürsî semâ’
Gerçi kim şems ü kamer cümle nücûm pür-nûr ise

‘Aşk degül mi berr ü bahri zâhir iden ne ki var
Ba‘zı makbûl ba‘zı gerçi yâbis ü mahcûr ise

‘Aşk degül mi on sekiz biñ ‘âlemiñ sermâyesi
Gerçi yerler gökler ehli hikmete manzûr ise

‘Aşk degül mi kim sekiz cennâtı zeyn iden tamâm
Gerçi hakkıñ kullarına rahmeti meksûr ise

‘Aşk degül mi yedi tamu nârın iden pür-‘azâb
Yakısar hakka Nebîye ‘aşka kim menkûr ise

‘Aşk degül mi kenz-i mahfî’i ‘ayân iden ezel
Ger Muhammed mazhar-ı zâtı musavver nûr ise

‘Aşk degül mi hurmetine zâhir iden Ahmediñ
Enbiyâ’ ü mürselîniñ cümlesi pür-nûr ise

‘Aşk degül mi enbiyâ’ ü mürselîniñ hurmeti
Ger nebîdür ger velîdür her ne kim meşhûr ise

‘Aşk degül mi asl-ı ebrâr u mukarreb gayrı nâs
Külli şey’ hep tâkatınca Hâlika meşkûr ise

‘Aşk degül mi Âdemi bir niçe yüz yıl agladan
Mustafâ’nıñ hurmetine ger suçı magfûr ise

‘Aşk degül mi Şîte bunca dürlü san‘at ögreden
Gerçi Cebrâ’îl vesîle izn-i hak destûr ise

‘Aşk degül mi Eyyûbı derde giriftâr eyleyen
Gerçi zikri dem-be-dem hem messeniye’z-zurr ise

‘Aşk degül mi Ya‘kûbuñ gözlerini kan ağladan
Gerçi Yûsuf hasretinden cigeri tennûr ise

‘Aşk degül mi Yûsufı Ken‘âna sultân eyleyen
Gerçi takdîr-i Hudâ-yı Kâdir u Gayûr ise

‘Aşk degül mi kim kılan anuñ ‘asâsın ejderhâ
Gerçi kim Mûsâ bin ‘İmrân-ı Kelîm-i tûr ise

‘Aşk degül mi meyyiti ‘İsâ deminden hay kılan
Gerçi kim mazhar-ı kudret ma‘den-i meşhûr ise

‘Aşk degül mi evvel âhır Mustafâ’nıñ devleti
Gerçi anuñ hurmetine külli şey mefhûr ise

‘Aşk degül mi hak kılan şer‘i sırât-ı müstekîm
Gerçi [kim] vech-i Muhammed’den beri mazhûr ise

‘Aşk degül mi Mustafâ’yı yâre vuslat bulduran
Gerçi peyk-ile Hudâsı vahdete okur ise

‘Aşk degül mi Mustafâyı kâbe kavseyn eyleyen
Gerçi ev ednâ şarâbından sırrı mahmûr ise

‘Aşk degül mi Murtazâyı şîr-i Yezdân eyleyen
Gerçi kim evvel Resûle vâhidün min nûr ise

‘Aşk degül mi yir yüzine nâzil iden dört kitâb
Biri Tevrât İncîl ü Furkân ü ger Zebûr ise

‘Aşk degül mi her Nebîden gösteren bir mu‘cizât
Gerçi Hâlik hılkatında kâbiliyyet kor ise

‘Aşk degül mi tâlibi bir mürşide kul eyleyen
Bâb-ı Hakdır gerçi hâk-i pâyine yüz sürise

‘Aşk degül mi Leylîye Mecnûnı mecnûn eyleyen
Gerçi kim anuñ hayâlinden yol üzre tur ise

‘Aşk degül mi cân-verler gördüren ‘Abdürezzâk
Gerçi yâriñ yarasınden zâr-ı bî-huzûr ise

‘Aşk degül mi Ferhâdıñ zâr-ıla taglar deldügi
Ger Şirîniñ hasretinden âh idüp darb urısa

‘Aşk degül mi kim Züleyhânıñ özin nâr eyleyen
Gerçi Ya‘kûb oglı Yûsuf arada mezkûr ise

‘Aşk degül mi ‘âşıkı şevk-ıla ber-dâr eyleyen
Gerçi Bagdâdî ene’l-hak söyleyen Mansûr ise

‘Aşk degül mi ancalaruñ zâhirin vîrân iden
Gerçi kim bâtın binâsı ‘aşk-ıla ma‘mûr ise

‘Aşk degül mi ‘âşıkı hem sırr-ıla sultân iden
Gerçi halk-ı ‘âlem içre ‘âciz ü makhûr ise

‘Aşk degül mi bu Sinân Ümmî’yi bülbül eyleyen
Gerçi zikr-i hâs-ıla ol Hâlikı mezkûr ise

‘Aşka her kim ta‘n iderse evvel âhır hurmeti
Yokdur anuñ gerçi ‘ilmi nâm-ıla magrûr ise

Elmalılı Yusuf Ümmî Sinân ibni İbrahim Hazretleri (v. 1657)

2 thoughts on “Aşk değil mi

  1. Aşk hakikate ve hakikatin görünümlerine ihtimam göstermek. Bazen sabırla, bazen adaletle, bazen neşeyle. Yoksa bugün anlaşıldığı gibi diyanosçu bir kendinden geçiş, kendini kaybediş değil; tersine kendine geliş tevazuyla, temkinle giyiniş. Ancak bu şekilde aşkın görünümlerini birleştirip bir bütünlük oluşturmak, ondan bir yaşam tarzı çıkarmak mümkün

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.