Ben ne isterim


Her kim (dünyevî, dışa dönük şeylerle) Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan (vehim, kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri) musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. (Bu kabulleniş, onun yeni kişiliği olur) [43:36]


Mücâhid, nefsine karşı cihâd edendir.
[Hadis-i Şerif]


Günümüz insanının, kendi nefsiyle, yani şehvet, lezzet, haz, hız, menfaat, hırs ve ihtiraslarıyla yapacağı mücadeledeki motivasyon ihtiyacına binâen…

İnsanın en büyük, en tehlikeli, en gizli, en saklı, en fecî düşmanı kendisidir, nefsidir (ego’sudur). Pek çok insan, onun azılı bir düşman olduğunun farkında değildir. Halbuki en büyük hatalar, yanılgılar, yenilgiler, ayıplar, kusurlar, suçlar ondan kaynaklanır.

Nefis tembeldir, yatmak uyumak ister; halbuki hayat ciddî bir mücadele, acımasız bir savaş, devamlı bir uğraştır; uyumamayı, gevşememeyi, gaflete düşmemeyi, sıkı çalışmayı, ter dökmeyi, cehd etmeyi, cihad yapmayı gerektirir.

Nefis oburdur, pisboğazdır, açgözlüdür; doyuncaya, patlayıncaya, tıksırıncaya kadar yer, semirir, şişmanlar, şımarır, azar, kudurur; “Rabbenâ hep bana!” der, haram helâl ayırmaz, insâf, adâlet, müsâvât, muvâsât, îsâr, tercih, ikram, sabır, fedakârlık bilmez, başkalarını düşünmek istemez. Fakat toplum hayatı, tamamen aksinedir; ölçü ister, diğerbînlik ister, uyum ister, sabır ister; aşırı arzulara, hırs ve heveslere, bencilliğe dizgin ister, tahdit koyar, sınır çizer, karşı çıkar.

Nefis çok şehvetlidir; yâr ister, eş ister, flört ister, aşk ister; nikâhla yetinmez, zinâya kayar, mahremi varken harama bakar, eşi varken metres tutar, camdan bakıp kaş göz eder, yuva yıkar, düğün basar, kız kaçırır, namus meselesinden silah çeker, kan döker, can verir, can alır, kâtil olur. Halbuki namahreme bakmamak, doğru yoldan sapmamak, namusunu iyi korumak, şehvete esir, nefse köle, şeytana maskara olmamak şart, farz, zaruri, zorunlu, mecburi. Çünkü toplum düzeni, aile nizamı, dinin kıvamı, ahlâkın devamı buna bağlı.

Nefis, keyif ehlidir, zevkperesttir, havâîdir, haylazdır, yaramazdır; saz ister, söz ister, çalgı ister tatlı ister, tuzlu ister, turşu ister, kadayıfı bulur kaymak ister, istirahatı bulur, şak şak ister, zengin olur makam ister, riyaset ister, izzet ü itibar, kudret u iktidar ister. Başkan olur saray ister, kumaş bulur ipek ister, sıhhat bulur, rahat bulur tantana, saltanat, sanat, bale, orkestra, heykel, anıt ister, nam u şan ister; sade giyinmez, süs, zinet, pırlanta, zümrüt, yakut, mücevher ister, köşk bulur yalı ister, yalı bulur yağlı boya tablo, antika eşya ister…

Nefsin acaip bir huyu daha vardır: istediği verildiği zaman teskin ve tatmin olacağı yerde, iştihası daha çok artar, arzusu daha da kuvvetlenir; yedikçe oburluğu artar, çatlayıncaya kadar; uyudukça tembelliği artar, işi gücü terk edinceye kadar; mal buldukça hırsı artar, gözünü toprak dolduruncaya kadar…

Hâsılı, cihanı mahveden, halkları kahreden nefistir, diktatörleri savaşa sürükleyen nefistir, hırsıza hırsızlığı yaptıran nefistir, rüşvetçiye rüşveti aldıran nefistir, zalime mazlumu sömürttüren nefistir, kâfirin mümin olmasını engelleyen nefistir, cihanı fesada veren nefistir, ahireti mahvettiren nefistir, kişiyi Allah’ın kahrına uğratan nefistir, cehennemde çatır çatır, cayır cayır yandıran nefistir.

O halde bu zalim nefsi mutlaka ıslâh etmek lâzımdır, onu müslüman yapmak şarttır, kurtuluş için başka yol yoktur, iki cihanda rahata, felaha ermek, iflah olmak, saadet bulmak nefsi terbiye ve tezkiye eylemekle mümkündür.

O halde nefs terbiyesi herkese gereklidir, halka olduğu kadar, okumuşlara da; zâhirî ve kuru bir dini tahsil yapmış olanlara da!

En çok da devlet yönetiminde, millet hizmetinde olanlara, politikacı ve particilere gereklidir; çünkü onların hamlığı, ahlâksızlık ve edepsizliği, ihtirasları ve kaprisleri yalnız kendilerine zarar vermekle kalmıyor, tüm milleti ve ümmeti kan ağlatıyor. Maddî zarar ve hasarların hesabı yapıldığı kadar, görgü, edep ve ahlâk yoksunluğunun ve ferdî ihtiras ve kaprislerin yol açtığı zarar, hasar ve ziyanların da hesabı tutulsa, nefis terbiyesi görmemiş yöneticilerin, âmir ve memurların bir ülkeye ne kadar korkunç kayıplar verdirdikleri hayretle müşahede olunacaktır. Tarihte, ham, kompleksli ve problemli liderlerin bir ülkeyi tümden felakete sürükleyip batırdığı da çok görülmüştür.

Nefsini terbiye eden, insan-ı kâmil olur, halkça matlub, Hakk’a mahbub olur, iki cihanda aziz ve şerif, berhurdar ve bahtiyar olur. Ne mutlu sahte tanrılardan kurtulup nefsini ıslâh edip müslüman eyleyebilenlere!

Ne olur uyanın artık! Kendinizin ve çoluk çocuğunuzun nefs terbiyesine itina gösteriniz, zayıf iradeli, arzularının esiri olmayınız.

birakma

Nefis daima arzularının peşinde koşar ve onları elde etmek için her türlü yolu helal sayar. Arzularına öyle kapılmıştır ki kendi “hayrına” olanı dahi göremez. Onun rahatlaması ancak isteklerine kavuşması iledir. Nefse göre kendinden üstünü yoktur. Makam ve liderlik sevgisine sahiptir. Tabiatı icabı meşakkatli işleri sevmez, iki şeyden daima kolay olanı tercih eder. Kendi isteğiyle asla iyilik yapmaz; fakat çevreden takdir görmek için iyilik hatta ibadet bile yapar. Değişken bir tavra sahiptir, menfaatine yarayan insanı sever; ama aynı insandan bir kınama gördüğünde ona düşman kesilir… … Nefs-i emmarenin değişmesi için bütün kötü huylarının düzeltilmesi gerekir çünkü birkaç kötü huyu değiştirseniz bile geride kalan bir kötü huy diğerlerini yeniden hortlatabilir. Bu yüzden seyr-ü sülûk tamamlanmadan emmare nefiste görülen iyi huylara itibar edilmez… Nefisler arasında en fazla iç çatışmalar ve gerilimler yaşayan levvame nefistir. Yeni yeni uyanan vicdanı sayesinde yaptıklarından pişmanlık duyan levvame, tevbe dediğimiz bir değişim sürecine girer; fakat “iradesi” henüz güçlü olmadığı için doğal arzularının yönlendirmesine yenik düşer ve tekrar aynı hataları yapar. Bu durum levvame’de tutarsızlığından dolayı kendini suçlama, Allah’ın nimetlerine karşı kendini layık görememe, aşağılık ve kötü biri olduğuna inanma gibi rahatsızlıklar meydana getirir. Böylece nefsin özbenlik saygısı zedelenir ve kendini devamlı bir “affedilme ihtiyacı” içinde hisseder…

Evet, sahte tanrılar. Önce kendimi sonra da sizleri sahte tanrılarla istikrar ve ısrarla mücadele etmeye davet ediyorum.

En tehlikeli sahte tanrı nefsimizdir. İçimizde barındırır, elimizle besler, büyütürüz. Tanrı gibi her dediğini, emrettiğini yaparız.

Dost gibi, bizden gibi gözükür ama münafıktır ve şeytanla, kötülüklerle işbirlikçidir. Kontrol altında tutulmazsa, bize ihanet eder. Kaybı kesin ve ebedi olan dünya oyununda sahte yansıma, cazibe ve güzelliklerle aldatarak zamanımızı öldürür.

Dönüşü olmayan noktaya gelindiğinde, yani, ekranda “Game Over” yazdığında, “keşke toprak olsaydım.” der.

Heyhat, artık dönüş yalnız hesap meydanınadır.

Ne o “Beyaz baldırla, sarı mangıra” dayanabilmeyi basit bir şey mi sandın? Âgâh olasın bu sulhü olmayan bir savaştır.

Ejderhâdır nefs kim demiş öldüğünü
Ortam müsait değil ondan bu ölgünlüğü
Nefis, ölmeyen bir yılandır. “Ef’â” denilen zehirli yılan buna güzel bir misâldir. Bu yılan kesilse, başı ezilse, yumuşak bir şekilde dövülse, sonra derisi bedeninden soyulsa, eti pişirilse, yense ve bu derisinin üzerinde birkaç yıl geçtikten sonra güneşin altına konsa hemen hareket etmeye başlar. Nefis de tıpkı bunun gibidir.

Bu nedenle ölmüş görünen nefse hevâ, şehvet ve şeytanlık ateşi vurduğunda hemen canlanıp harekete geçer. Sonra nefis vücudun organlarına zulm etmeye devam eder, organlardaki gücünü ve gıdasını geri alır, ayağa kalka, fâni lezzetlerle bâki hayatını satın alıverir.

” TÂLİBİNE EL-AMÂN BİR ÇÂRE “

tevhid_tugra
Çek ğılâf-ı LÂ dan İLLÂ tığını meydâna gel
Nefsine verme emân kes başını merdâne gel
Gel fenâ bahrında mahv et katre-i nâçizini
Bulasın dürr-i murâdı tut nefes ummâna gel

Her nefes aldığın zaman son nefes alıyormuş gibi düşünerek Lâ ilahe illallah’ı eksik etmemek lâzımdır. Lâ ilahe illallah en büyük zikirdir. “Lâ” söylerken derin bir nefes al. Ağızdan alınacak. Nefesi vermeden “ilahe” denilecek.(Kılıcı kınından çekercesine) İllallâh dediğin zaman kalpte nefes verilecektir. (kılıcı hedefe indirircesine) 

Nîce mecrûh eylediyse rûhunu emmâre nefs,
Sen de gürz-i zikr ile dön başına eyle kısâs.

Çok kere kötülüğü emreden nefsin rûhunu yaralasada,
Sen de zikr tokmağı ile dön başına kısâs et.

Ey yolcu! Nefs ile ona muhâlefet ederek, şeytan’la Allah’ı zikr ederek,
dünya ile kanaat getirerek savaşabilirsin!

Çektim el benden, bana benlik veren bildimki Sen,
Benliğimde kaldığımca zerre rahat etmedim!

60 thoughts on “Ben ne isterim

 1. Cok guzel bir yaziydi kaleminiz her dain yazsin oke faydakixolduki peki nefisi islah etmek icin ne yapabiliriz gunluk cekebileicgimiz zikirlwr mevcutmu

 2. selamun aleykum, tüm emekleriniz için rabbim sizden rıdvanı ekber ile razı olsun..

  çok güzel bir site hazırlamışsınız. istifade ediyoruz..
  hürmetler..

  Huuuu

 3. Siteyi hazırlayan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çok başarılı. Çok samimi ve içten yazılar.
  Mahmud Esad Coşan ve Timurtas Uçar Hocamızın sohbetlerindeki Abdulkadir Geylani Hz. eserlerindeki Yunus Emre ve Mevlana birçok İslâm alimi ve evliyanin Kur’an ve sünnet ışığında kalpleri aydınlatmak çok güzel.

 4. Nefis bu kadar kötü ise insanın İslam fıtratı üzerine yaratılmasını nasıl anlayacağız. Nefsin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Yaradılışta
  baskın olan iyi taraflarını geliştirebilmek önemli. Nefs kelimesi Kur’an’da geçen
  bir kelime. Kuran’da Allah’a, insanlar ve cinlere atfediliyor. Nefs zat anlamıyla özünde nötrdür. Üstlendiği iyi ve kötü sıfatlara göre durumu değişiklik gösterebilir.Yine Kuranda ‘nefislerine zulmeden kullarım’ diye geçen ayetler var. Nefis kötü ise nasıl ona zulmediliyor? Netice olarak çok anlamlı bir kelime. Hangi bağlamda kullanılıyorsa o bağlamdaki anlamı dikkate alınmalı

 5. Farklı âlemlere dalıyor insan. Okudukça s’özüne dönüyor sanki. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Rabbim razı olsun.

  Selamete..

 6. günümüzdeki batılaşma özentisi yüzünden müslümanların çoğu islamiyeti unutup nefsi için çalışır oldu malesef bütün bunlara rağmen böyle sayfaların olması çok güzel hepsinden Allah razı olsun

 7. Allah c.c. nefsi yaratmış sen nesin demiş. Nefis sen sensin ben benim.
  Bize bu zalimden bir nebze bahsettiniz. İdrakine varmayı Rabbim cümlemize nasip etsin.

 8. Bu temiz sayfalara
  Bir seyler yazmak istedim, yakisir olsun dedim.
  Kelimeler yetersiz,
  ama bir anahtar misali kapilari aralatircasina
  zamanin ve mekanin bir an icin bugulandigini
  hissettim…
  hisettirdiniz…
  Yüce Rabbimin izniyle.

  Allah hepinizden razi olsun.

 9. Ümit Hocam dualarınızda olmak temennisi ile. Uzun zaman oldu görüşmeyeli ama buralardan takib etmeye çalışıyorum. Bi ricam var sizden daha önce olanlar gibi manevi sıkıntılar içindeyim ve bu sefer çok farklı,

 10. Tasavvufi hayatın pek çok kaidesi yanında şu üç prensibi dikkat çeker: Az yiyeceksin, az konuşacaksın, az uyuyacaksın.

  Bu prensipleri çağımız şartlarını gözeterek ancak şu kadar gevşetebiliriz: Gerektiği kadar yiyecek, gerektiği kadar konuşacak, gerektiği kadar uyuyacaksın. Lakin günümüz insanı herhangi bir disipline teslim olmayı özgürlüğüne vurulan kelepçe sanıyor. Onun özgürlükten anladığı şey “nefsin özgürlüğü”dür. Dramatik olan da budur. Çünkü nefis “doymaz”. Nefsin bu “doymak bilmez” yapısını keşfeden kapitalizm insanın yumuşak karnına her geçen devirde yeni darbeler indirdi. Bunun için bilimi, teknolojiyi, sanatı, siyaseti, sporu, aklınıza ne gelirse onu kullandı. Sonunda “tüketim ekonomisi” bütün dünyaya hakim oldu.

 11. Nefsini terbiye eden, insan-ı kâmil olur, halkça matlub, Hakk’a mahbub olur, iki cihanda aziz ve şerif, berhurdar ve bahtiyar olur. Ne mutlu sahte tanrılardan kurtulup nefsini ıslâh edip, Müslüman eyleyebilenlere!

  gönlünüze saglık mubarek kardeşim…..

 12. Bu sayfalar temiz,
  gönüller ayni safta,
  duygular türlü türlü olsada.

  Allah hepinizden razi olsun. Elhamdülillah varsiniz.

 13. Nefis ile alakalı yazınız gerçekten çok açıklıyıcı, inşallah okuyan herkese ilaç olur, şifa olur .

  SAYGILARIMLA..

 14. Bizi tehlikeler karşı uyaran zamanın kıymetine işaret eden bu tür yazı ve nasihatlere çok ihtiyacımız var. Emeği geçen kişive kişilere müteşekkiriz. Allah razı olsun. Emeklerinin karşılığını en gerekli olan yerde karşılarına çıkarsın.

 15. gönül yoruldu sade okurken ya yaşarken biz bunları ne çilelerle boğuşuruz ne eziyetler ne kederler ne dertler verirsin biz daha ahirete göçmeden sen bizi Cehenneme atarsın ey nefis bıktık senden Hak için anacağımız vakitleri zehir etmenden çık düş yakamızdan yardım et ya Rabbi sen bizlere yardım et düşmeyelim nefis tuzaklarına bırakma bizi ya Rab anam babam gibi yalvarırım Sen hiç bizi terk etme koru bizi her tuzaktan her şerden sığındık sana anca sana Ya Rab bakma yaptıklarımıza bakma nefisle geçmiş dostluğumuza biz seni isteriz Ya Rab seni

 16. Gerçeğin ta kendisi budur. Elinize ve yüreğinize sağlık. Nefis şeytanın ta kendisidir. Gazanız mübarek olsun.

 17. Allah razı olsun ..Bilgilendik…
  Allah anlayıp hakkıyla yaşamayı nasip etsin inşallah…
  ::::: selam ve dua ile:::::

 18. Ben daha sorucaklarımı düşünürken siz çoktan cevaplamışşınız içimdeki tüm tereddütleri.Meger herkes aynı sorulara cevap arıyormus.Sizin vesilenizle bu güzel aleme dalma fırsatı buldum. Allah sizden razı olsun.Rabbim size iki dünyada da af ve afiyet versin inşallah

 19. hayat degiştirecek kadar etkileyici…..
  hayatlar degişecek kadar derin…ALLAH RAZI OLSUN….

  Gönle hitap edecek kadar nezih…
  teşekkürler az…..ne söylenir bilmeyiz

 20. RABBIM BIZLERI HER DAİM O NA KUL HAKIKI BIR KUL OLMAYI KULDAN DA OTE DE KUL OMAYI UMMETI MUHAMMDE NASIB ETSIN KARDES OLMAYI KARDES DEN DE OTE KARDES OLAMK DİLEĞİ İLE VESSELAM

 21. vakti şerifleriniz hayır olsun
  bu siteye emeği gecenlerden cenabı mevlam razı olun bize bu bilgileri ulaştıran ve anlamamızı sağlayan Rabbime hamdü senalar olsun
  Allahın selamı ve bereketi peygamber efendimiz Hz Muhammed ve ehlibeytinin üzerine olsun
  bizide şefaatine nail ettiği kullarının arasına katsın amin velhamdül,llahi rabbilalemin hu diyelim canlar huuu
  la havle vela kuvvete illabillahilaliyyül
  azim
  selam ve hürmetlerimle
  şeniz koça

 22. saygı ve hürmetlerimle
  gönlünüze sağlık nekadar net anlatmışsınız
  bu bütün bir kuranın özetinin özü gibi
  ama lakin anlayana
  ve lakin bunu idrak nasibide mevlamdan değilmidir
  hani kuran da der
  sen yalnız kuran okumak isteyeni aydınlatabilirsin anlamak isteyene anlatırsın ve anlar
  Allah ne dilerse o olur
  bu azmetme isteğide veren rabbim
  hocam bu düşünceye ladikli Ahmet hocamızın kitabında okuduğum ve aynı zamanda ayet olan sözlerden vasıl olmak nasip oldu <ALLAH DİLEMEDİKÇE SİZ DİLEYEMESSİNİZ<
  RABBİM İNŞALLAH HAKKIMIZDA HAYIR NEYSE ONU BİZE DİLESİN VE HİSSETTİRSİNKİ ANLAYALIM CÜMLE MÜMİNLERLE BİRLİKTE İNŞALLAH CENABI MEVLAM ŞEFAATİNE NAİL ETTİĞİ KULLAR ARASINA KATSIN BİZİDE AMİN

 23. Yağmur gibi rahmet yağarken nefsim yüzünden kupkuru kalıyorum. Aah ah bir ıslanabilseydim; yüzümü ellerimi kaldırıp Ya Rabbim rahmetinle beni kucakla, ben acizim beni kurtar, ya rab beni nefsimin eline teslim etme, beni kurtar…

 24. Emeğine sağlık kardeşim.

  Zor olanı içte aramak gerek, dıştaki Zorlukların üstesinden içindeki Zorlukları yenmişler rahatça gelir.

 25. onların diliyle

  “Allah alemi cihanda insanı bir kuşa bir böceğe imrenecek hale düşürmesin neticede onlar toprak olacaktır…”

 26. emeklerinize sağlık ALLAH hepimize hidayet nasip eylesin ,
  bu zamanda islamiyeti yaşamak çok zor ama bu zorlukları çıkaranları ALLAH;a havale etmek lazım

 27. guzin
  sanat nefsin urettigi birsey degildir.aksine nefse gercekleri gosteren ve kendi ile hesaplasmasinda en yardimci unsurlardan biridir.tabi anlayabilene.

  *****

  SANAT

  Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış,
  Marifet bu, gerisi yalnız çelik-çomakmış…

  Necip Fazıl Kısakürek
  ****

 28. sanat nefsin urettigi birsey degildir.aksine nefse gercekleri gosteren ve kendi ile hesaplasmasinda en yardimci unsurlardan biridir.tabi anlayabilene.

 29. Allah razi olsun.
  Böyle yazilari okudukca insan kendini bir daha hesaba cekiyor.
  Ben beni biraktigim zaman sen beni birakma YA RAB.
  Selametle

pray like s.a.a.w. için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.