Cennetin Bâb-ı Nesîmi

Açıldı cennetin bâb-ı nesîmi pürsafâ geldi
Gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi
Derûn-î Mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı
Avâlim nûra gark oldu Rasûl-î kibriya geldi
Beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
Habîb-i Hak-tealâ’nın Muhammed Mustafâ geldi

Anılsa her ne dem, ism-i şerîfi feyz-i hazırdır
Bu gece bu meclise rûh-i resul-i rehnûmâ geldi
Vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha
Kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi
Sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü kisrânın
Mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi
Tarîk-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne
Elinde Hazret-i Kur’an imamü’l enbiya geldi
Tilavet eyleyince Hazreti Kur’an’ın âyâtın
Sudûr-i ehl-i iman’a ferah geldi, şifa geldi
Eyâ Şah-ı Rüsûl senden şefaat bekliyor
Lutfet! Rızâ namında âvâre, kapına bir gedâ geldi
Bir 12 Rebiülevvel yâdıyla sermest olduğumuz demlerde niyazımız, Arifibillah İskilipli Atıf Hoca(ks) tilmizi, merhum ve mağfur Sultan Selimli Hafız Rıza üstadın (Ali Rıza Sağman v.1965) gönlünden olsun:

Şol Habîb-i Hak-tealâ’nın Muhammed Mustafâ’nın mevlidi vesilesiyle, açılsın cennetin bâb-ı nesîmi de şu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ gelsin, sudûr-i ehl-i iman’a ferâh gelsin, şifa gelsin ya huu

Pürhata hallerimizin ahval-i tevhidi ile hemhâl, ervahımızın Ruh-u Habibi Kibriya ile âşina olmaklığı nimetiyle, eşyanın ve dahi nuri Muhammedi’nin hakikatı sizler için ayan ola ya huuu

Bi ismi habibike, Ya Allah huu