Kişi kendi kaderiyle başbaşa


Seyir Defteri Takipçilerine
,
Eğer huşu istersen, fuzuli(boş) bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzuli konuşmayı bırak. [Ahmed Ziyaduddin Gümüşhanevi]

Madem insan kulağından beslenir ve yol ki hizmet ve sohbet ile kâimdir. Hayra vesile olması niyetiyle “İslam ve Kadın”a dair gül kokulu bu radyo sohbetini istifadelerinize sunarız.

Sohbet, kafası karışan ne yapacağını şaşıran canlardan gelen suallerle gönülden gönüle bir yol buluyor;

  • Kadınlar çalışmalı mı?
  • Bir müslüman kadın nasıl bir anne olmalı?
  • Haremlik-selamlık olmalı mı?
  • Kadın erkek ilişkileri nasıl olmalı?


    … “Müslüman toplumunda kişi kendi kaderiyle başbaşa bırakılamaz.” Bu sorular öylesine enteresan sorular ki doğru cevabı yok hakikatte, çünkü müslüman toplumunda bu sualler olmaz, çünkü böyle bir ihtiyaç olmaz… 

Mevlam tesirini halkeyleye ve mucibince amel etmeyi cümle canlara nasib ü müyesser kıla…

Rabbimiz cümlemizi elinden, dilinden, hâlinden, ahlâkından insanların müstefîd olduğu sâlih mü’minler zümresine ilhâk eylesin! Niyetlerimizi, düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı rızâsıyla te’lîf eylesin!


Yanan usanmaz ateş-i aşka

Âteş-i aşka düşen cânlar,
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ
Zümre-i ehl-i hakîkat aşkı kılmış muktedâ

Bu Cuma ile 1430 Muharrem’inin geçmekte olan son demlerini idrak ediyoruz. Gönlümüzdeki mateme tercüman olsun deyu 183. mestmp3  Hüzzam makamında Muharrem ilahisi, duymak için nağmeye muhtac olanlara ikramımızdır. Bu nağmelerden sâdır olan bir damla gözyaşının bereketiyle sizlere ve bizlere nur-i hidayet ve nazar-ı muhabbet ihsan olunsun.

Sözsüz sazsız kâinat ile hemâhenk olanlara aşk olsun.
Hem hafif bir sesi duyana bağırıp çağırmaya ne lüzum var; her sûrete nakış vuran bir nakkaşın sonsuz sırları ortaya çıkmakta seyranda, Zât, Sıfat, Esmâ, Eşyâ cevlanda. Sözün, sohbetin, zevkin sadece hazzı kalır hayranda!
 
 
efendim

Lokman Hekim’den oğluna:  Yavrum, Allah, kalplere hikmet nuru ile hayat verir tıpkı yeryüzüne rahmet olarak yağmur ile hayat verdiği gibi O’nun için ariflerin sohbetinde bulun. Yüce bir himmet, sağlıklı bir sevgi ve samimi bir irade/talep ile mutlu bir hayatı temin eder.


Mevlam sizleri sevdiklerinin sohbetleriyle rızıklandırsın böylece Hakka ermeye perde olan günahlara dalmaya vakit/imkan kalmasın.
 

Ezcümle bir Hak Dostunun tavsiyesini sizlerle paylaşalım: “Kalplerin diri kalmaklığı” için her seher aşk ile 40 kere  yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, Ya Hayy! Ya Kayyûm! Yâ zel celâli vel ikrâm! Es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri marifetike ebeden, Yâ bedîa’s-semâvâti ve’l ard demeli.


Âb-ı rûy-ı Habib-i Ekrem için,
Kerbelâ’da revan olan dem için,
Şeb-i firkatte ağlayan göz için,
Rah-ı aşkında sürünen yüz için,
Mâsivâ-yı aşkının sevdâsını gönlümden al
Aşkını eyle iki âlemde bana âşinâ ya Rab 

Haftaya hayırla görüşene dek
Hoş kalın, hoş olun efendim..


Vakt-i şerif, Cuma, Muharrem, ömür ve şahsiyetlerimiz,
ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola,
 
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim

Durman yanalım ateş-i aşka, şule verelim ateş-i aşka
Evvel aldandım, pek kolay sandım, kat be kat yandım ateş-i aşka
Lezzetin bilmez haldir anlanmaz yanan usanmaz ateş-i aşka

Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin


Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da
huzur bulasınız efendim