Rüyâ Defteri-1b


Mütereddid bir Mutasavvıf: Üsküplü Asiye Hatun’un Rüya Defteri (1641-1643)

ruya_defteri_1

Cevâbî mektûb: “Halife Mehmet Dede’den Asiye Hatun’a”

Selâmdan soñra: Kadın hazretleri, bu fakîri dünyâ ve âhıret kardaşlıga ihtiyâr itmişsiz. Kabûl eyledük. Siz dahı bizüm dünyâ ve âhıret kardaşumuz olasız. Hakk subhânehû ve te’âlâ cümle ümmet-i Muhammed ile cümlemüzi dünyâdan âhırete îmân-i kâmil ile göçmek müyesser eyleye. ‘Arz eyledügüñüz ahvâlüñ küllîsi ma’lûm oldı. Ol derûnuñuzda gâlib olan ‘azîz hazretlerinüñ muhabbeti güzel hâldür. Allâhu te’âlâ mübarek eyleye. Ve halünüzdeñ añlanan oldur ki inşa’allâhu te’âlâ sizüñ muhabbetüñüz ‘azîzüñ kalb-i şerîflerine te’sîr itmişdür. Elhamdulillâhi te’âlâ cânib-i Hakkdan size ‘azîm lutf u ihsândır. Ganîmet bilüñ. Ve Allahu te’âlâya çok sükr eyleñ ki ziyâde eyleye. Her kimseye bu mertebe müyesser olmaz. Hemân Hakk subhânehû ve te’âlâ devâm-i sebât müyesser eyleye. Ve sâlike lâzım olan hemân muhabbet ve i’tikâddur. Allâhu te’âlâ muhabbet ve i’tikâduñızı ziyâde eyleye. Ve kendü şeyhüñüz ile anlaruñ mâbeyninde fark-ı ‘azîm vardur. Hemân geçendeki arkurı yoldan Medîne-i münevvere’ye vâsıl olmak rû’yâñuzdan kıyâs buyuruñ. Efendi hazretlerinüñ nice nice ancılayın hulefâsı ve mürîdleri vardur. Hemân Hakk celle ve ‘alâ size ve bize dahı çok çok ‘azîzüñ mübarek yüzlerin baş göziyle görmek müyesser ve mukadder itmiş ola. Ve şeyhüñüz sizi ol mertebeye dek getürmiş. Andan ziyâdesi inşa’allah ‘azîzden zuhûr idecekdür. Anuñ içün anlardan muhabbetüñüz bir mikdar kesilmiş. Ve esmâ-i seb’ayı tekmîl itmişsiz ve anlardan murâd ve maksûd olan tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalbdür. Elhamdulillâh müyesser olmış maksûda vusûl. İnşa’allâhu te’âlâ ‘azîz hazretlerinüñ muhabbeti delîldür. Ve ahvâlüñüzi rû’y’alarûñuzı ‘arz itmek katı ma’kûldur. Hemân maksûduñuz üzre mektûb yazuñ ve mühürleñ. Fakîr dahı bolayki mu’temedün ‘aleyh bir âdem ile irsâl idebile idüm. Ve kendüye ısmarlayalum ki bu kâğıd katı mahfîdür sizden gayri kimse muttali’ olmasın. Ve mukâbelesinde cevâbın i’lâm buyurduksa bir mu’temedün ‘aleyh kimse ile fakîre irsâl buyurasız ve tenbîh idesiz ki bu fakîrden gayri kimsenüñ eline degmeye. Ve du’âñuz ricâ iderüz. Bu fakîri du’â-i hayırdan ferâmûş itmeyesiz. Zîrâ kardaşlıkdan murâd oldur ki birbirümizi du’âdan unutmayayuz. Hakk subhanehû ve te’âlâ cümle Ümmet-i Muhammed ile cümlemüze erenler ve evliyâlar himmetiyle cümle tâliblere murâdât-i maksûdların hayr ile müyesser ve mukadder eylemiş ola. Âmîn bihürmet-i seyyidu’l-enbiyâ ve’l-mürselîn. Temme.

Mektubun cevabı: “Halife Mehmet Dede’den Asiye Hatun’a”

seyh_efendi1Selamdan sonra: Kadın hazretleri, bu fakiri dünya ve ahiret kardeşliğine seçmişsiniz, kabul eyledik. Siz de bizim dünya ve ahiret kardeşimiz olunuz. Hak subhanehu ve teala’dan, cümle Muhammed (sav) ümmeti ile cümlemizin dünyadan ahirete tam bir iman ile göçmeyi niyaz ederiz. Bildirdiğiniz ahvalin hepsini öğrendim. O içinizi kaplayan aziz hazretlerinin muhabbeti güzel bir haldir. Allahü teala mübarek etsin. Ve halinizden anlaşılan odur ki, inşallahü teala sizin muhabbetiniz azizin yüce kalbine tesir etmiştir. Elhamdulillahi teala Allah canibinden size büyük bir lütuf ve ihsandır, ganimet bilin ve Allahü tealaya çokça şükür eyleyin ki nimetini artırsın. Herkese bu kadar nasip olmaz. Hakk subhanehu ve teala devamını sağlasın. Ve tarikata giren kişiye gereken muhabbet ve inançtır. Allahu teala muhabbet ve inancımızı artırsın. Ve kendi şeyhiniz ile onların arasında büyük fark vardır. Hemen geçenlerde arka yoldan Medine-i Münevvere’ye varma rüyanızı hatırlayın. Efendi hazretlerinin onun gibi nice halifeleri ve müritleri vardır. Yüce Allah hem size hem bize azizin mübarek yüzünü kendi gözümüzle çok çok görmeyi nasip etsin. Şeyhiniz sizi bir noktaya kadar getirmiş. Ondan fazlası inşallah aziz (Muslihüddün Efendi) sayesinde gerçekleşecektir. Bu yüzden ondan (yani önceki şeyhten) muhabbetiniz bir miktar kesilmiş. Yedi ismi tamamlamışsınız, bundan maksat nefsin temizliği ve kalbin arıtılmasıdır. Elhamdulillah maksadınıza varmışsınız. İnşallahu teala, aziz hazretlerinin sevgisi buna delildir. Ahvalinizi, rüyalarınızı mektupla arz etmeniz gayet makuldür. Hemen istediğiniz üzere bir mektup yazın ve mühürleyin. Fakîr de güvenilir bir kimseyle göndereyim., kendisine de tenbih edeyim ki bu kağıtta yazılanlar son derece gizlidir, başka kimse bilmesin. Karşılığında bir cevap gelince, siz de güvenilir bir kimseyle fakîre gönderin ve tenbih edin ki bu fakîrden başka kimsenin eline değmesin. Ve duanızı rica ederiz, bu fakîri hayır duadan mahrum etmeyin. Zira kardeşlikten murat birbirimizi duada unutmamamızdır. Hak subhanehu ve te’ala cümle Muhammed (sav) ümmeti ile cümlemize, erenler ve evliyalar yardımıyla, cümle taliplere maksatlarına ulaşmayı nasip etmiş olsun. Amin, peygamberlerin efendisi hürmetine. Tamam oldu.  

* İkinci mektupta görüşmek üzere hoşça bakın zatınıza efendim…

Reklam

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.